สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

โดยมีอธิการบดี คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า คณะนักบวชหญิง คณะนักบวชชาย แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงพระราชทานของที่ระลึก ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเสด็จไปยังวัดนักบุญ หลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพระคาร์ดินัล ฟรังซีสเซเวีย เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบวจนพิธีกรรม

ที่มา: http://www.au.edu/index.php/about-au/au-activities/au-50th-year-anniversary/5543-h-m-the-queen-presides-over-assumption-university%E2%80%99s-50th-anniversary-grand-celebration.html