เกี่ยวกับเรา

เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสมาคมฯ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ศิษย์เก่า, นักศึกษาปัจจุบัน และองค์การธุรกิจต่างๆ
ร่วมดำเนินการด้านสาธารณกุศล ตลอดจนการฟื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย
ทั้งนี้ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน การหาผลกำไรมาแข่งขันกัน

Coming Soon!

Coming Soon!