ความเป็นมา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถือเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสมาคมฯ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ศิษย์เก่า, นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนองค์การธุรกิจต่างๆ เพื่อร่วมดำเนินการด้านให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนๆศิษย์เก่าในการประสานงานด้านธุรกิจฯ