กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง Salle D’Expo มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบมอบฉันทะ
https://bit.ly/3RcPDGL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0-2719-1573-5, 0-2300-4543-53 Ext.3735
Email: abaca@au.edu
Website: www.auaa.or.th
Facebook page:
สมาคมศิษย์เก่าเอแบค ABACA Auaa
แผนที่การเดินทาง :
https://goo.gl/maps/pqTJirwQUQbgxRwHA