เกี่ยวกับเรา

เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสมาคมฯ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ศิษย์เก่า, นักศึกษาปัจจุบัน และองค์การธุรกิจต่างๆ ร่วมดำเนินการด้านสาธารณกุศล ตลอดจนการฟื้นฟู

ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย ทั้งนี้ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน การหาผลกำไรมาแข่งขันกัน

ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่มีนโยบาย หรือเจตนาจะจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด

Coming Soon!

Coming Soon!